چاپ

اعلانونه

د شخصیت روزنه

  • جنوری

    تحقیر: د پلټنې یا پلټنې لپاره ورکړل شوی. / د پوښتنو غوښتلو ته مرام

    د یو فارغ شوی خاصیت پروفایل: د بحرانی مفکر او د ستونزې حل کوونکی

    ټول د شخصیت کلمې وویاست

    تبصرې ( - 1 )

د ښوونځی خبرپاڼې

بند
بند