• د زده کونکی غږ او ښکیلتیا

  • د یاکیما ښوونځی ولسوالۍ پدې باور ده چې زده کونکی د دوی په تعلیم کې مشران دی ، د دوی د ښوونځی چاپیریال کې د خوندی او ځواکمن احساس حق مستحق دی ، او ارزښتناکه لیدونه او نظرونه لری. موږ باور لرو چې د یاکیما ښوونځی ولسوالۍ د زده کونکو غږ ته اړتیا لری ترڅو تعلیمی ښکیلتیا ، اکاډمیک لاسته راوړنې ، ځان وده ، او مدنی ګډون ته وده ورکړی. د یاکیما ښوونځی ولسوالۍ د زده کونکو غږ رسمی تعریف دا دی: د ټولو زده کونکو لیدونو او نظرونو مستند اړیکه ، چیرې چې زده کونکی ځواکمن کیږی او د زده کونکی غږ جوړښتونه د ټولې ښوونځی ټولنې لخوا پلی کیږی ترڅو د راتلونکو نسلونو لپاره تعلیمی مساوات ته وده ورکړی.