د انډول تعریف

  • دا شرط به ترلاسه شی که چیرې د یو ګروپ غړیتوب، نور وړاندوینه نه کوی، په احصائیوی معنا، څنګه یو کرایه. د برابرۍ پایله ده، نه یوازې فرصت ته لاسرسی.