• لارښوونکی تقویم

  په دې پاڼه کې تړل شوی اسناد زموږ د لارښوونکی کالم چاپګر دوستانه نسخې دی. په اسنادو کې ټول لیست شوی تاریخونه هم زموږ د ناحیې د پیښو په متقابل تقویم کې ځای پر ځای شوی دی.

۲۰۲۲ - ۲۳ تقویم

 • جون ۲۰۲۳

  9 of June - Treaty Day - No School
  د جون د میاشتې ۱۵ مه - د ټولګیو وروستۍ ورځ - وختی خوشی کول؛ ۱۱ : ۱۵ د ایم ایس / ای اس د زده کوونکو لپاره او د ابتدایی زده کوونکو لپاره ۱۲ د ماپشیف . د محرمو او تصدیق شویو کارمندانو لپاره بشپړه ورځ
  د جون د میاشتې ۱۹ مه - جونلسمه - رخصتی

  تبصرې ( - 1 )

چاپ دوستانه تقویم