• د ودانولو پروژې

    مهربانی وکړئ هغه پاڼې وګورئ چې په کیڼ اړخ کې د اوسنیو او تیرو (۲۰۰۹) ښوونځیو د جوړولو پروژو په اړه معلومات ترلاسه کړی. که تاسو نورې پوښتنې لرئ ، نو مهربانی وکړئ په عامه اړیکو کې د 509- 573- 7007 سره اړیکه ونیسئ.