• د یاکیما د ښوونځی د ارزونې څانګه هڅه کوی چې د معلوماتو څخه خبر کلتور ملاتړ وکړی کوم چې د معلوماتو څخه د تصمیم نیونه د بنسټ په توګه کار اخلی کوم چې د زده کوونکو زده کړه ، وده ، او بریالیتوب ته وده ورکوی. مونږ د ولسوالۍ په دننه کې د ښوونکو ، مدیرانو ، زده کوونکو ، کورنیو او کارکوونکو سره په همکاری کار کوو چې د زده کوونکو د زده کړې ملاتړ وکړی او د YSD ستراتیژیک پلان اهداف پوره کړی. دا د معلوماتو او معلوماتو په وړاندې کولو سره ترسره کیږی ترڅو د ولسوالیو د کارکوونکو او خلکو سره مرسته وکړی ترڅو زموږ د ښوونځیو او پروګرامونو اغیزمنتیا وڅاری.

   مونږ څه ډول ارزونې ډاټا راټولوو؟

   • د ټولګی ارزونه
   • د ولسوالیو په کچه ارزونې
   • دولتی او فدرالی ارزونې