سرټکو ته راګرځئ

مک کینلی بیرته د کیپیټل تیاتر ته راستون شو!

دا یو دوه د COVID څخه ډک کلونه وو چې زده کوونکو د کپیټل تیاتر کې کنسرت ونه کړ ، خو د دسمبر په اوومه ماوریک بیرته زموږ د ژمنی کنسرت لپاره په لوی پړاو کې وو! هغه غرمه، زده کوونکی ټول په بسونو کې وو چې تمرین ته لاړ شی.

په یو بس کښې ماشومان

بیا ماښام، زموږ کورنۍ دوی د لویې نندارې لپاره راووله!  ماشومان په نندارچیانو کې ډیر په زړه پورې ناست وو.

ماشومان په نندارچیانو کې

او دوی په سټیج باندې یو ډیر ښه کار وکړ.

ماشومان ترسره کوی