جنوری

جنوری

تحقیر: د پلټنې یا پلټنې لپاره ورکړل شوی. / د پوښتنو غوښتلو ته مرام

د یو فارغ شوی خاصیت پروفایل: د بحرانی مفکر او د ستونزې حل کوونکی

ټول د شخصیت کلمې وویاست