مارش

مارچ

cortés: د غور یا فکر کولو څرنګوالی یا حالت. / د مهربانۍ ، مهربانی ، یا کلیمیت په اړه یا یو عمل یا مثال.

د یو فارغ شوی خاصیت پروفایل: اغیزمنه اړیکه نیونه

ټول د شخصیت کلمې وویاست